Nader ecologisch onderzoek

Als er bij een quickscan is vastgesteld dat de kans aanwezig is dat er beschermde soorten of elementen aanwezig zijn in of nabij het projectgebied, kan er voor worden gekozen een nader onderzoek te doen. 

In het nader onderzoek wordt dieper onderzoek gedaan naar de soorten die uit de quickscan naar voren zijn gekomen. Tijdens veldonderzoek kan worden vastgesteld of deze soorten daadwerkelijk aanwezig zijn. 
Als blijkt dat desbetreffende soorten gebruik maken van het projectgebied, wordt onderzoek gedaan naar de effecten die de ruimtelijke ingreep op deze soorten zal hebben. Aan de hand van deze informatie kan er gekeken worden naar mitigerende maatregelen, waardoor er wellicht geen ontheffing nodig is maar er enkel een 'verklaring van geen bedenkingen' dient te worden aangevraagd bij de provincie. 
Als er geen maatregelen mogelijk zijn en er dus een reële kans is dat beschermde soorten en/of elementen worden verstoord of beschadigd, zal er een ontheffing bij de provincie moeten worden aangevraagd.
Boxhoorn Ecologie heeft de expertise in huis om deze zaken voor u uit te zoeken en uit te werken.

 

Bij dit nader onderzoek wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de protocollen die zijn opgesteld door Netwerk Groene Bureaus, dé brancheorganisatie binnen het ecologisch advies