Quickscan

Bij elke ruimtelijke ingreep is de kans aanwezig dat daarbij beschermde dieren of planten worden verstoord in hun natuurlijk proces. Hierbij wordt vaak, soms zelfs zonder het te weten, de Omgevingswet overtreden. Daarom is het zo dat er bij veel vergunning verplichte ingrepen als het (opnieuw) inrichten van een terrein en slopen, bouwen of verbouwen van een gebouw in het verzoek al zichtbaar rekening moet zijn gehouden met de mogelijke aanwezigheid van beschermde dieren en/of planten. Hier vooraf duidelijkheid in scheppen d.m.v. het uitvoeren van een quickscan flora en fauna kan daar veel tijd in schelen.

Door vooraf d.m.v. een quickscan flora en fauna in te schatten of er mogelijk beschermde soorten voorkomen in of nabij uw projectgebied, kan het project zonder onverwachte ontwikkelingen gestart worden. 
Tijdens de quickscan wordt door een veldbezoek en door het inspecteren van verschillende kennisdocumenten vastgesteld of er mogelijk beschermde soorten aanwezig zijn die negatieve effecten zouden kunnen ondervinden van de geplande ingreep. 

Of er een Omgevingsvergunning nodig is om een aanwezige beschermde soort te beschermen of ontzien kan vervolgens worden bepaald. Dit is soort en ingreep afhankelijk. In de rapportage zal worden ingegaan op de mogelijk aanwezige soorten waarvan aangenomen kan worden dat er rekening mee gehouden zal moeten worden. 
Na de quickscan kan er in een vervolg onderzoek nader onderzoek gedaan worden of deze soorten ook daadwerkelijk voorkomen en wat dit voor het project betekent.