Gedragscode

Bij de uitvoering van werkzaamheden in de natuur moet iedereen rekening houden met de wettelijk beschermde flora en fauna. Dit geldt voor alle werkzaamheden, zowel binnen als buiten natuurgebieden. Voor de ruimtelijke ingrepen (het dunnen van bosopstanden, maaien van weidevogelgrasland, maar ook kleinere ingrepen als het snoeien van een bomenrij en het knippen van een haag), die onder bestendig beheer vallen (terugkerende werkzaamheden) kan er vaak gebruik gemaakt worden van een gedragscode. Werkzaamheden die in een gevoelige of kwetsbare periode voor bepaalde dier of plantsoorten moeten gebeuren, zoals bijvoorbeeld het maaien van grasland in het broedseizoen, kunnen dan vaak zonder ontheffingsaanvraag uitgevoerd worden als er naar bepaalde gedragscodes wordt gehandeld. Boxhoorn ecologie kan een adviserende rol geven welke gedragscode het best gebruikt kan worden. Daarna kan de inventarisatie volgens het protocol van desbetreffende gedragscode gedaan worden, waarbij gekeken wordt waar in het terrein beschermde dieren en/of planten aanwezig zijn en waar maatregelen getroffen dienen te worden om deze te beschermen. Vervolgens wordt de rapportage vakkundig geleverd aan de aannemer die het werk gaat uitvoeren en kan het werk zonder veel vertraging door lange ontheffingsaanvragen worden uitgevoerd.  

Gedragscode soortenbescherming bosbeheer.
Deze gedragscode kan worden gebruikt door zowel grote als ook kleine terreinbeheerders. Zelfs particulieren met een (vrij) groot perceel bos kunnen gebruik maken van deze gedragscode voor de benodigde bosbeheer werkzaamheden. De gedragscode bosbeheer kan alleen gebruikt worden bij terugkerende werkzaamheden, ook wel bestendig beheer genoemd, zoals bijvoorbeeld een eerste dunning. Bij deze werkzaamheden blijft het bos in goede staat en blijft het leefgebied van de in het bos voorkomende soorten behouden. 

Gedragscode natuurbeheer (momenteel niet in werking)
Deze gedragscode geldt voornamelijk voor werkzaamheden in de overige natuurterreinen, zoals bijzonder waardevolle graslanden, watergangen, poelen, rietopstanden en singels met houtig gewas. Ook hier kan de gedragscode enkel gebruikt worden bij terugkerende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het maaien van weidevogelgrasland of het schonen van een poel. Vaak komen in dergelijke terreinen beschermde soorten voor, die nadelige effecten ondervinden van de werkzaamheden, terwijl het voor het instandhouding van de habitat wel noodzakelijke werkzaamheden zijn. Bij het opstellen van de gedragscode natuurbeheer is het belang van de habitat voor het voorkomen van een soort gesteld. Beschermde soorten die gebonden zijn aan hun habitat zullen namelijk ook verdwijnen als hun habitat door achterstallig beheer verdwijnt. Wel dient er volgens bepaalde protocollen gewerkt te worden en zijn er verschillende maatregelen die genomen moeten worden om te schade aan voorkomende soorten zo veel mogelijk te voorkomen.

Gedragscode soortbescherming gemeenten
Deze gedragscode is opgesteld voor de ruimtelijke ingrepen die binnen gemeenten worden uitgevoerd, zowel de ruimtelijke ingrepen in het groen (het knippen van hagen of het schoffelen van een plantperk) als ook de 'grijze' ruimtelijke ingrepen (het slopen van een gebouw of de aanleg van een speeltuin). 
"Werkzaamheden kunnen tot gevolg hebben dat individuele planten en dieren en bepaalde rust- en voortplantingsplaatsen negatieve effecten ondervinden. Door te handelen volgens deze gedragscode, worden negatieve effecten op (lokale) populaties van beschermde dieren en planten inzichtelijk gemaakt en voorkomen of beperkt. Daarvoor wordt er met deze gedragscode een degelijke procedure doorlopen vanaf
de voorbereiding tot en met de realisatie en wordt biodiversiteit aantoonbaar behouden."


Boxhoorn Ecologie heeft ervaring in het gebruik van de verschillende gedragscodes en kan voor u de inventarisaties doen, beschermde soorten en/of elementen detecteren en de daarbij behorende maatregelen uitvoeren. Dit wordt allemaal samengevoegd in het formulier dat bij de gedragscode gevoegd is waardoor u geen overtreding begaat m.b.t. de wet Natuurbescherming en u bij een eventuele controle gedekt bent. 
Bijgevoegd zijn de 3 meest bekende en momenteel geldige gedragscodes. 
Naast deze 3 zijn er nog vele anderen, maar deze zijn veelal aan organisaties gebonden.

     

    Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer 2022 1
    PDF – 2,2 MB 142 downloads
    Gedragscode Soortbescherming Gemeenten
    PDF – 3,7 MB 848 downloads